"Tears of the Decade" is a collection of stunning oil paintings on canvas that were created between 2017 and 2020. The series reflects the changes and challenges of the end of the last decade and the beginning of the new one, exploring a range of contemporary subjects both in Vietnam and around the world. Each painting is a powerful statement on the social and environmental issues facing our world today. Notably, this series has been auctioned off to support social and environmental movements in Vietnam, demonstrating the artist's commitment to making a positive impact through their art.

Tears of the Decade là chuỗi tác phẩm tranh sơn dầu trên canvas, được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020. Lấy bối cảnh Việt Nam và thế giới những năm cuối thập kỷ trước và đang chuyển mình trong thập kỷ mới với rất nhiều vấn đề đương đại. Chuỗi tác phẩm này đã được đấu giá ủng hộ các phong trào xã hội và môi trường ở Việt Nam.